Ειδικότεροι στόχοι των σεμιναριακών μαθημάτων για εφήβους είναι:

η δημιουργική διαχείριση και καλλιέργεια της φαντασίας με στόχο την ελευθερία της έκφρασης πέρα από τυπικές φόρμες (αποστήθιση).
η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, παρέχοντας πλήθος ερεθισμάτων από όλο το καλλιτεχνικό φάσμα, με σκοπό την όξυνση παρατήρησης ομοιοτήτων και διαφορών.
η ανάδειξη της χρησιμότητας της θεωρητικής εκπαίδευσης με τρόπο που να φανερώνεται η επίδραση στην απτή πραγματικότητα (διαδραστική μέθοδος διδασκαλίας).
η βοήθεια στην ανακάλυψη της προσωπικής κλίσης του καθενός στο σχετικό αντικείμενο με απώτερο στόχο την επιλογή του ανάλογου τομέα στην περίπτωση επαγγελματικής εξάσκησης.
η προώθηση του συναγωνισμού και του ομαδικού πνεύματος, διατηρώντας παράλληλα την ατομική ταυτότητα ακέραιη μέσω του αμοιβαίου σεβασμού.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του φροντιστηρίου μας!

Pin It on Pinterest